ប្រជាពលរដ្ឌ៣៥០គ្រួសារ ស្រុកសន្ទុក ដង្ហើយហៅ សុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីសម្តេច បិតានិងសម្តេច មាតា សន្តិភាព នៃកម្ពុជា !!!

ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឌ៣៥០គ្រួសារ ស្រុកសន្ទុក ដង្ហើយហៅ សុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីសម្តេច បិតានិងសម្តេច មាតា សន្តិភាព នៃកម្ពុជា  !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *