ឯកឧត្តម ស ថេត ព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ លើក្រុមអ្នកបើកម៉ូតូដាក់សារ៉ែន បើកផ្លូវឲ្យឡានពេទ្យ

ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ស ថេត ព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ លើក្រុមអ្នកបើកម៉ូតូដាក់សារ៉ែន បើកផ្លូវឲ្យឡានពេទ្យ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *