ថ្លើមធំហ៊ានយកអេស្កាពីរគ្រឿងនិងត្រាក់ទ័របីគ្រឿងចូលឈូសឆាយដីព្រៃជាច្រើនហិកតាសង្ស័យ

ព័ត៌មានជាតិ

ថ្លើមធំហ៊ានយកអេស្កាពីរគ្រឿងនិងត្រាក់ទ័របីគ្រឿងចូលឈូសឆាយដីព្រៃជាច្រើនហិកតាសង្ស័យមានការបើកភ្លើងខៀវពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *