កុកតែងតែភ្លេចជុង តែជុងមិនដែលភលេចកុកទេ ! សមត្ថកិចបានឃាត់ខ្លួនលោក ស្រេង ប្រណី និងកូនចៅពីរនាក់

ព័ត៌មានជាតិ

កុកតែងតែភ្លេចជុង តែជុងមិនដែលភលេចកុកទេ ! សមត្ថកិចបានឃាត់ខ្លួនលោក  ស្រេង    ប្រណី  និងកូនចៅពីរនាក់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *