ផឹក.ស្រា.ក្លែ.មពា.ក្យ.ស.ម្ដី! ទា.ស់.ពា.ក្យ.ស.ម្ដី.ដា.ក់.ច្រាវ.ហូរឈា.ម.វ៉ៅ.ស្រោ.ច.ខ្លួ.ន

ព័ត៌មានជាតិ

ផឹក.ស្រា.ក្លែ.មពា.ក្យ.ស.ម្ដី! ទា.ស់.ពា.ក្យ.ស.ម្ដី.ដា.ក់.ច្រាវ.ហូរឈា.ម.វ៉ៅ.ស្រោ.ច.ខ្លួ.ន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *