ករណីប៉ូលិស នឹងចុះទៅផាកពិន័យដល់ផ្ទះ ពលរដ្ឋណាដែលល្មើសច្បាប់ គឺជាព័ត៌មានមិនពិត

ព័ត៌មានជាតិ

ករណីប៉ូលិស នឹងចុះទៅផាកពិន័យដល់ផ្ទះ ពលរដ្ឋណាដែលល្មើសច្បាប់ គឺជាព័ត៌មានមិនពិត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *