ស្ដ្រីពោះធំម្នាក់ ឈឺតិចតួចសោះ ពេទ្យព្យាបាលខុសបច្ចេកទេសរហូតដល់ស្លាប់ មិនទទួលខុសត្រូវរុញដាក់ពេទ្យផ្សេង

ព័ត៌មានជាតិ

ស្ដ្រីពោះធំម្នាក់ ឈឺតិចតួចសោះ ពេទ្យព្យាបាលខុសបច្ចេកទេសរហូតដល់ស្លាប់ មិនទទួលខុសត្រូវរុញដាក់ពេទ្យផ្សេង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *