អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់

ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ ចំពោះការទារលុយពីពលរដ្ឋជាថ្នូរទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *