សង្វែកណាស់! តើការអនុវត្តន៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេ ប្ដីត្រូវឧក្រិតជនរកស៊ីបំផ្លាញ់ព្រៃឈើ

ព័ត៌មានជាតិ

សង្វែកណាស់! តើការអនុវត្តន៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេ ប្ដីត្រូវឧក្រិតជនរកស៊ីបំផ្លាញ់ព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារប្ដឹងចាប់ដាក់គុគ ពីបទកំហែងយក   ឥឡូវប្រពន្ធគាំងបេះដូងស្លាប់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *