ក្រសួងសុខាភិបាលទាត់ចោលព័ត៌មានចោទប្រកាន់ថាគ្រូពេទ្យដឹកសពអ្នកស្លាប់ដោយសារគម្លាតយកទៅប្លុងចោល

ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលទាត់ចោលព័ត៌មានចោទប្រកាន់ថាគ្រូពេទ្យដឹកសពអ្នកស្លាប់ដោយសារគម្លាតយកទៅប្លុងចោល

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *