សំណង់រឹងមាំ តាមមាត់ព្រែកស្រែអំបិល និងលុបចំណីព្រែក នៅខេត្តកោះកុង កំពុងបង្អូតរូបរាង របស់លោកផ្កាយ២ លី ហួត ? (មើលជាឯកសារ)

ព័ត៌មានជាតិ

ខេ ត្ត កោះកុ ង ៖ កា រ ចា ក់ អា ច ម៌ ដី ល ប់ចំ ណី ព្រែ ក និ ង ស ង់ សំ ណង់ រឹ ង មាំ តា ម មា ត់ ព្រែក ស្រែ អំ បិ ល រប ស់ ម ន្ត្រី ធំៗ មិនខ្លាចច្បាប់ ត្រូវបានអា ជ្ញា ធ រ ខេ ត្ត កោះ កុង ថា ពុំមាន សុំ ច្បាប់ អ នុ ញ្ញាត្តនោះទេ។

លោ ក អភិ បា ល រ ង ខេ ត្ត សុ ខ សុ ទ្ធី និង ជា អ្ន ក នាំ ពាក្យ ខេ ត្ត សា លា កោះកុ ង នៅ ព្រឹ ក ថ្ងៃទី ៨ ឧ ស ភា ២ ០ ២១ កន្លងទៅ បា ន និយាយថា ខាង ជំ នា ញ នៅ ពុំ ទា ន់ចេ ញ ច្បា ប់ អនុ ញ្ញា ត្ត ជូ ន អ្នក វិ និ យោ គ ស្តី ពីកា រ សា ង ស ង់នៅ ឡើ យ ទេ ។

លោ កប ន្ត ថា តា មគំ នូ ស ប ង្ហាញ ផែ ន ទីពី ម ន្ត្រី ជំ នា ញ នៃម ន្ទី រ ប រិ ស្ថាន ខេ ត្ត កោះ កុ ង បា នប ង្ហា ញ ថា កាល ពី មុន ដី នៅ តំ បន់ នោះ គឺមា ន កា រ កា ត់ឆ្វៀ ល ដី ចេ ញពី តំ ប ន់ កា រពា រ ធ ម្ម ជា តិ និ ង រ បៀ ង អ ភិរ ក្ស ជី វ ច ម្រុះ ក្នុ ង ភូ មិ សាស្ត្រ ខេ ត្ត កោះ កុ ង ។ ហើ យ ទី តាំ ងដី នេះ ស្ថិ ត នៅក្នុ ង តំ ប ន់ ស ហគ ម ន៍ នៃ តំ បន់ ប្រើ ប្រា ស់ ច្រើ ន យ៉ាង ដ ង ពែ ង ប៉ុន្តែ ប ន្ទា ប់ ពី មា នកា រ កា ត់ ឆ្វៀ ល ដី ចេ ញពី តំ ប ន់កា រ ពា រ ធ ម្មជា តិ និ ងរ បៀ ង អ ភិ រក្ស ជី វ ច ម្រុះ ក្នុង ភូ មិ សា ស្ត្រ ខេ ត្ត កោះ កុង ដោ យ អ នុ ក្រឹ ត្យលេ ខ ៣ ០ អ នក្រ . ប ក ទី តាំ ង ដី នេះគឺ ស្ថិ ត នៅ ក្នុ ង អ នុ ក្រឹ ត្យលេ ខ ៣ ០ អ ន ក្រ .ប ក ចុះ ថ្ងៃ ទី ០ ២ ខែ មី នា ឆ្នាំ ២ ០ ២១ ។

ទោះជា យ៉ា ង នេះ ក្តី លោ ក សុខ សុ ទ្ធី បា ន ដាក់ កា រ ចោ ទ ប្រ កា ន់ធ្ង ន់ ៗ ទុក ជាមុ ន ផ ង ដែ រ ថា ប្រ សិ នបើ ម ន្ត្រី ជំ នា ញ ឬ រ ដ្ឋ បា ល ខេ ត្ត កោះ កុង រ ក ឃើ ញ ច្បា ស់ថា ម្ចា ស់ វិ និ យោ គ នៅពុំ ទា ន់ មា ន ច្បាប់ អ នុ ញ្ញា ត្ត ស្តី កា រសា ង ស ង់ ពិ ត ប្រា កដ មែ ន នោះរ ដ្ឋ បា ល ខេ ត្តនឹ ង ចា ត់ ការ តា ម នី តិ វិ ធីច្បា ប់ ។

គួររម្លឹកថា ក្នុ ងពេ ល ថ្មី ៗកន្លងទៅនេះ ប្រ ជា ព ល រ ដ្ឋក្នុ ង ស្រុ ក ស្រែ អំ បិ ល ជា ពិ សេ ស អ្ន ករ ស់ នៅ ក្បែ រ ៗ នោះ កា ន់ តែ មា ន កា រងឿ ង ឆ្ង ល់ល ថា លោ ក សុ ខ សុ ទ្ធី អ ភិ បា ល រ ង ខេ ត្តកោះ កុ ង បា ន ដឹ ក នាំ មន្ត្រី ជំ នា ញ ចុះ ពិ និ ត្យ ទីតាំ ង ដី ដែ លអ្នកសា រ ព័ ត៌ មាន មួ យ ចំ នួ ន បា ន ចុះ ផ្សា យ ថា មា ន គ្រឿ ងច ក្រ ឈូ ស ឆា យ ដី ព្រៃ កោង កា ង ឬ ព្រៃ លិ ចទឹ ក ដែ ល ជា ជ ម្រ កត្រី ព ង កូ ន រំ លោ ភ យ ក ដី សា ធា រណៈ រ ប ស់ រដ្ឋ ធ្វើ ក ម្ម សិទ្ធិ បុ គ្គ ល ក្នុ ងតំ ប ន់ នេះ ដែរ ប៉ុន្តែ លោ ក សុខ សុ ទ្ធី បែរ ជា មិ ន បា នឃើ ញ សំ ណ ង់ ធំ ដ៏រឹ ងមាំមួ យ រប ស់ ម្ចា ស់ ដដែ ល នោះ កាលពី ថ្ងៃ ទី ០៤ ខែ ឧស ភា ឆ្នាំ២ ០ ២ ១ ។

តាម កា រ ទ ទួល បា ន ព័ ត៌ មា នពី ប្រ ជា ព លរ ដ្ឋ នៅ ថ្ងៃទី ៨ ឧ ស ភា ២ ០ ២ ១ ពួ កគា ត់ បា នប ញ្ជា ក់ ប ន្ថែ មថា គ្រឿង ច ក្រ ដែ ល បាន ធ្វើ ស ក ម្ម ភា ពឈូ ស ឆា យ និ ងដឹ ក អា ច ម៌ ដីចា ក់ ល ប់រំ លោ ភ យក ដីចំ ណី ព្រែ ក និ ង ស ង់សំ ណ ង់ រឹ ងមាំ ក្នុ ង មា ត់ព្រែ ក ស្រែ អំបិ ល ជារ ប ស់ម ន្ត្រី ជា ន់ ខ្ព ស់ផ្កាយ២ ឈ្មោះ លី ហួត បា ន កើត មា ន អ ស់រ យៈ ពេ ល ជិត មួ យ ឆ្នាំ ក ន្លង ម ក ហើ យ ពុំ ឃើ ញ មា ន ម ន្ត្រីជំ នា ញ ពាក់ ព័ ន្ធ ណា មួយ ហ៊ាន ម កធ្វើ កា រ ហា ម ឃា ត់នោះ ទេ ។ពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់ខាងលើអង្គភាពយើងមិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅម្ចាស់សំណង់បាននៅឡើយទេព្រោះពុំមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងហើយអង្គភាពយើងទទួលស្វាគមន៍រាល់ការបកស្រាយពីសម័យពាក់ព័ន្ធជានិច្ចរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0976566674/095692893សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *