ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរិស្ថានរឹបអូសគ្រឿងប្រភេទលេខ 1 ចំនួន 70 សន្លឹកមានម្ចាស់ឈ្មោះភ្លុក

ព័ត៌មានជាតិ

ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរិស្ថានរឹបអូសគ្រឿងប្រភេទលេខ 1 ចំនួន 70 សន្លឹកមានម្ចាស់ឈ្មោះភ្លុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *