ប្រជាពលរដ្ខជាច្រើនគ្រូសារ មិនពេញចិត្តនូវទង្វើរ របស់ប្រព័នតុលាការខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ខជាច្រើនគ្រូសារ មិនពេញចិត្តនូវទង្វើរ របស់ប្រព័នតុលាការខេត្តព្រះសីហនុ អាងអំណាចចាប់ប្រជាពលរដ្ឋ(ទាំងគ្នាគ្មានកំហុស)ហើយគាត់ថែមទាំងមានជម្ងឺប្រចាំកាយទៀតផង
ខេត្តព្រះសីហនុ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *