រថយន្តដឹករោងការសម្រាប់ជួលដាច់ហ្វាំងត្រូវបានក្រឡាប់នៅចំណុចក្រាស់ក្រោម

ព័ត៌មានជាតិ

រថយន្តដឹករោងការសម្រាប់ជួលដាច់ហ្វាំងត្រូវបានក្រឡាប់នៅចំណុចក្រាស់ក្រោមរថយន្តដឹករោងការសម្រាប់ជួលដាច់ហ្វាំងត្រូវបានក្រឡាប់នៅចំណុចក្រាស់ក្រោមស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 11 ខែកុម្ភៈ2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *