ពលរដ្ឋរស់នៅលើដីអូរស្វារអិលនៅសល់ 10 20

ព័ត៌មានជាតិ

ពលរដ្ឋរស់នៅលើដីអូរស្វារអិលនៅសល់ 10 20 ភាគរយមិនស្ដាប់តាមសេចក្ដីណែនាំរបស់សាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ដីពីការរុះរើសំណង់គ្រប់ប្រភេទលើដីរបស់រដ្ឋចំនួន 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *