✅ វីដេអូ​ ៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ប្រយុទ្ធលើសមរភូមិកូវីដ១៩ មិនស្ថិតលើអ្នកមាន

ព័ត៌មានជាតិ

✅ វីដេអូ​ ៖​ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ប្រយុទ្ធលើសមរភូមិកូវីដ១៩ មិនស្ថិតលើអ្នកមាន ឬអ្នកក្រនោះទេ តែស្ថិតលើអភិបាលកិច្ចល្អ​ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *