ការពិតនៅពីក្រោយហឹង្សាលើដីជម្លោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរឧកញ៉ាហេងឃុំអូរឧកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានលាតត្រដាង

ព័ត៌មានជាតិ

ការពិតនៅពីក្រោយហឹង្សាលើដីជម្លោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរឧកញ៉ាហេងឃុំអូរឧកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានលាតត្រដាង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *