អាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះបង្ក្រាបត្រាក់ទ័រចុះឆាយនិងទន្ទ្រានយកដីដែនជំរកសត្វព្រៃក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរិស្ថាន

ព័ត៌មានជាតិ

អាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះបង្ក្រាបត្រាក់ទ័រចុះឆាយនិងទន្ទ្រានយកដីដែនជំរកសត្វព្រៃក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរិស្ថាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *