គោយន្តលោតឆាត់ ដឹកឈើ(ខ្នៀបនិង សរស)បំភាន់ភ្នែកសមត្ថកិច្ច ប៉ះចំអ្នកប្រមាញ់គេចខ្លូនស្ទើរពុំចង់រូច

ព័ត៌មានជាតិ

គោយន្តលោតឆាត់ ដឹកឈើ(ខ្នៀបនិង សរស)បំភាន់ភ្នែកសមត្ថកិច្ច ប៉ះចំអ្នកប្រមាញ់គេចខ្លូនស្ទើរពុំចង់រូច…
ខេត្តកំពង់ធំ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *